privacy beleid

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Tao Toko hanteert een privacy beleid. Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, die ten behoeve van Tao Toko worden verzameld en vastgelegd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tao Toko verwerkt uw persoonsgegevens omdat u cliënt of deelnemer bent bij Tao Toko, en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum bij een shiatsu behandeling
 • Datum van shiatsu behandeling
 • Cliëntdossier (achtergrond- en behandelinformatie) bij een shiatsu behandeling

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Tao Toko verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen bij een shiatsu behandeling:

 • Contact opnemen indien nodig, bijvoorbeeld om de (behandel)overeenkomst uit te kunnen voeren
 • Aanleggen van een dossier (wettelijk verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst, de WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Verder bij het verzenden van een nieuwsbrief.

Tao Toko verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Opslag gegevens

Tao Toko gebruikt Microsoft Office om uw gegevens in op te slaan, een beveiligingsprogramma om uw gegevens te beschermen, Microsoft Office voor het e-mailverkeer met u, WordPress om de website vorm te geven en Yourhosting (SSL gecertificeerd) om te hosten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tao Toko bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en zolang de wet dat van ons eist (bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst). De gegevens in het cliëntdossier van een shiatsubehandeling, blijven 15 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

Heeft u zich geabonneerd op onze nieuwsbrief dan bewaren wij uw e-mailadres totdat u zich hiervoor afmeldt. Heeft u zich aangemeld voor onze activiteiten al dan niet via onze website, dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot drie maanden nadat deze activiteit is afgelopen om u na afloop nog relevante informatie te kunnen sturen. Heeft u persoonsgegevens verstrekt in correspondentie, dan bewaren wij deze niet langer dan voor welk doel u deze gegevens heeft verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Als uw behandelend shiatsutherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier van een shiatsu behandeling kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt door mij gebruikt voor de financiële administratie. Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met derden af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tao Toko blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Tao Toko gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Wij gebruiken Google Analytics en Adwords, om statistieken van bezoekers op de website bij te houden. Om uw privacy te beschermen worden IP-adressen niet opgeslagen en doorgestuurd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tao Toko. Hierbij in acht nemend dat verwijdering niet altijd mogelijk is in verband met de wetgeving (denk hierbij aan de bewaarplicht van de belastingdienst en WGBO). U heeft het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar oostersperspectief (at) gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen twee weken, op uw verzoek. Tao Toko wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Tao Toko neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via oostersperspectief (at) gmail.com

Ingangsdatum

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018 en is gepubliceerd op mijn website.