algemene voorwaarden behandeling

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en
  hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de
  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt
  conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van het
  behandeltraject. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de therapeut te
  verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens. Echter met uitzondering van
  de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische
  doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar
  behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
  Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig
  beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op
  verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de
  therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
  De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien
  redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke
  situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft
  kunnen sluiten.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website voor het eerste consult met intakegesprek € 70,– (90 minuten), basis/vervolg behandeling € 65,– (60 minuten).
 • Betalingswijze van de behandelingen is op rekening of contant per consult. Betaling geschiedt binnen 14 dagen op
  rekening via internet onder vermelding van factuurnummer.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen de kosten van de
  gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot het secretariaat van de Shiatsu Vereniging Nederland (SVN). De cliënt heeft vervolgens de keuze of hij/zij de klacht binnen de SVN wil
  bespreken met een vertrouwenspersoon, of zich wil wenden tot een klachtenfunctionaris van de SCAG, een landelijke
  geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Indien een klacht niet naar wens kan worden
  afgehandeld, zal de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van de SCAG. Voor het tuchtrecht kan de
  cliënt zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu)
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier
  bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.